அறிவு உள்ள பெண்கள் கட்டாயம் இவ்வாறு செய்ய மாட்டார்கள்Tamil Cinema News Kollywood News

அறிவு உள்ள பெண்கள் கட்டாயம் இவ்வாறு செய்ய மாட்டார்கள்Tamil Cinema News Kollywood News


2 thoughts on “அறிவு உள்ள பெண்கள் கட்டாயம் இவ்வாறு செய்ய மாட்டார்கள்Tamil Cinema News Kollywood News

  1. காட்டில் வாழும் காமம்வெறி பெண்கள் நாட்டில் வாழ்கிறார்கள் இந்த நிலைமையை கண்டு நாட்டில் வாழும் மனிதர்கள் காட்டுக்கு சென்றுவிடுவார்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *