Thirumalai Full Movie HD திருமலை விஜய் ஜோதிகா நடித்த ஆக்சன் படம்

Thirumalai Full Movie HD திருமலை விஜய் ஜோதிகா நடித்த ஆக்சன் படம்


Pushing this vehicle in hot sun…
oh what an affliction. l couldn’t find a mechanic shed here. Brother… What’s the problem? Scooter isn’t starting,
come and check. You are not coming
even after l’ve called you. Come and check my vehicle. Look he has come with the fossil! They had winded this
company before l was born. No spare parts of this
vehicle are available now, and you’re asking me to repair it? Kidding me? – Won’t you repair
this type of vehicle? Look there. Even the owners of those
vehicles haven’t touched them, they are waiting for my boss. My boss repairs latest model vehicles, you are insulting us by
bringing such old vehicles? Dates for junk. Look the one who’s going there
was a superb mechanic in this area. Show your vehicle to him.
Problem will be solved. Hey who is your hi-tech boss
who doesn’t repair old vehicles? Call respectfully. Look there. Why hasn’t he come yet? Buddy, will he come or not? Hey he is coming.
– Buddy, he is coming. Malai….Thirumalai. l’m the man. l am ready. Are you going to start the race, or coming after winning somewhere? Whatever l have won till
now isn’t important. This challenge is totally different. Winning or losing isn’t
important here. We have to fly without leaving
any gaps. That’s important. You say the challenge is different. Where shall we have the race? Here…not only start but
we have to finish it here only. What’s the bet? lf you win you will get money. How much? Rs.1 lf we lose, Go man…you have to give me
your bike keys and go. Are you trying to take all our 10 bikes? No man, this is risky. Correct, risk will give a kick. lf you are scared of losing, you can’t play even simple games. Buddy, please think a little. Those who are thinking,
stand aside. Those who have guts,
stand next to me. Wow! Our Lawrence. Greetings boss.
– Greetings. How come you are..film shooting? On the way, l found an offer. So l thought of participating in it. Sorry sir, this is not film shooting.
But a real race. You will be reduced to dust
even if you miss. You will split into 2. Please think it over. Those who are thinking move aside. Those who’ve guts stand next to me. lt’s my time. Buddy, watch the solo race. What is this man? Why did you put the brakes
after driving so fast? l drove well. ls this a vehicle? Why do you look like that boss? Why man? Are you wondering why l suddenly
applied the brakes after coming all that fast? Boss, is the gap between the tyre &
the line, the winning point, that is not the point at all. Everybody hesitated to join the race, but only you joined the race bravely. l liked it. l always like the brave who
challenge me and not my yes men. There will be some bravery
in Thirumalai’s race. There will be a little play
even in that bravery. One more important thing is… lt’s useless to win after
knowing that l will win. Then who won in this race?
You or me? We both.STAR MUSICDance…dance…Not me or you…change it as we.STAR MUSICBefore we count upto 3,time runs without stopping.Before earth completes a rotation,Lets touch the Sun.STAR MUSICLets dance & make the sky tremble
& the earth wobble.With our bodies throbbing & our blood
emitting heat waves, lets be victorious.O friend, lets forget about
leading an ordinary life.O friend, lets forget about the past
& future and live for the present.ls sky the horizon?
– Not at all. Let’s go beyond the sky.STAR MUSICOur shoulders are strong enough
& our hearts are bold enough,O friend! Do we need an army?Let’s make the lightning as our sword
& conquer the heaven.O friend! Let us squeeze the clouds
to quench our thirst.O friend! Let us dare to join the stars
with the rain as a string.STAR MUSICO my grand son! At least attend this interview on time.
You’ll be successful. Though the interview is at 9 ‘0 clock,
l got ready by 8.45 a.m. Hi Palani.
– Hi Thirumalai. A good sign! Where are you going?
– To attend the interview. Watch your zodiac sign’s predictions
for today & act accordingly. Got it? Only then you’ll get a job. He’s right. l’ll switch on the T.V.
– Go ahead. Grandma, have you brought the
set top box? Viewers with Scorpio as their
zodiac sign… – lt’s mine. Today is ‘Chandrashtamam’.
You must be very careful. Listen to what your parents say.
– Listen to him. Since Saturn is in the 2nd house, it’s better not to go out. Avoid travel & meeting new people.
– Oh no! l must attend the interview. lf you travel, messengers
of the Lord of Death, in the form of sand lorry, garbage lorry &
brakeless water lorry, one of these might hit you.
– Grandson, don’t go today. Since the moon’s ascending node
is in 2nd house, & the Dragon’s descending node
is in 8th house, keep yourself away from
leather related products. You shouldn’t wear leather products. You remove his shoes
& l’ll remove his belt. – Okay. Since the planets are not in a good position,
avoid red & blue colours. That’s what l’m wearing. You made me like in film
Bend it like Beckham Don’t you wear underwear?
Do you wear only this? This is my grandfather’s. Grandma gave it to me saying that
it’ll bring me luck. You might lose your honour
if your wear clothes with stripes. Oh no! l’ll lose my honour only
if this is removed. Don’t remove it. You shouldn’t go in the directions of
north, south, east & west. Oh god! Those are the only
directions available. The T.V. station is under our seize.
Remove your jewels. Remove everything. Since the robbers have attacked
the T.V station, telecast has been suspended temporarily. You said that Saturn (bad luck)
is in my 2nd house, but Saturn (bad luck) was sleeping
on a double cot next to you. l’m like this because of you. Grandma, l couldn’t attend
the interview. – Yes. Thirumalai, where’re you going? Being highly educated, how could you believe in astrology
in this fast paced & high tech. world? Don’t you’ve brains? When are you going to reform? Get lost. Do they rob even a T.V station? They’ll rob any place
where there’s money. Stop here… Get down. Leave it.
No problem, l’ll take it. A six feet auto is parking here! You forgot about 5 & 1/2 feet aunty. ls it okay? – See you, sir.
– Live long. Wait. Place it here, hit it
& you can pocket the coin. Just missed! lf you place it here, hit it
& you can pocket the coin. Then what? l’m Coimbatore. lf you’re Coimbatore,
has Coimbatore been renamed? No. l’m from Coimbatore.
– Say like that. What else?
– l paint well. We’ve no idea of changing our Name board. No. l’m a drawing master.
– Okay. l’m working as a teacher
in the nearby school. Who’s this side effect? She’s my wife, Nagalakshmi. Will she raise a hood? No…no. l’ve rented a house in this area. l must get in. l’ve even bought a milk packet. Show it to him. Have you bought an egg?
– No, for what? Pour milk, inside the snake’s burrow in the
Nagalakshmi temple, break the egg & go. Oh no! Hello wait. Who’s mad? ls it me or you? Talking about painting,
milk & such things. ls there a house-broker board
hanging around me? Are you making fun of us? l’ll smash you. l’m sorry, l’m not joking. l’ve even given the advance money. We’ve to go inside. That’s why…
– What do you want me to do? After you finish playing,
if you could kindly move…. – Why? l must enter my house. Where’s the owner?
– l’m here. Don’t you’ve any sense? Can’t you inform us earlier? You’ve taken the money
& standing in the corner! Thirumalai, l didn’t want
to trouble you. Take the board… lt has flown away. A little Sparrow…nest of a little Sparrow lt took lots of pain to built it. lt has flown away because of the noise.
Poor bird! There was no one in this house
till now. You go inside. l’ll keep it safe. lt might be useful later. Arasu. l’m at drive-in now. Where’re you?
– Me too. The party has come.
Saw him? TN 01 E 5551. The party’s higher functionaries
will be giving him a seat, to contest in our constituency
this time. lf he gets a seat, l’ll be in trouble. l’m used to be a Minister. You’re treating a minister’s post
as some kind of a pickle. lt’s true. l’ve soaked myself in politics. Do it. We’ll talk about rest later. You want me to kill, and you’re under the shade
of the commissioner too. l believe you.
So l’ll talk to him. Who’s this? l’ve phoned not to talk to you, but to tell you to pack your things
& go back to your home town. Who’s this?
– Arasu. Arasu means…Are you from Tamil Nadu
or Andhra pradesh? Arasu who decides about
your State’s fate. There’s nothing for you
to think. Even Governments change on my word. You quit. Do you know whom you’re talking to? l don’t need to. Tell your party that you don’t
want the seat. lf l don’t… Candidate killed in broad daylight
in Chennai. Candidate killed
in broad daylight in Chennai. Hubby… l’m reading the newspaper, can’t you see? Coffee. l’m reading the newspaper, can’t you see? Hubby coffee… Why do you shout? No, l didn’t.
We aren’t so lucky. Look there, a noon show is running. Listen to me. Why do you give me coffee
when l’m reading? What great thing has he done? He tied a simple yellow thread around
her neck. That’s all, isn’t it. Thirumalai, he waves his hand
while going to the office. They join hands while walking. Oh God! They’re romancing too much. Give me that coin. Artist, nothing worked out well,
isn’t it? Did you see her trying to pour
hot coffee on me? Buddy, look at him. He’s saying that shamelessly. Whole of last night, there was power cut. But, there was light
in their house all night. l’m watching them from day one, they close the doors… Hey….
– l’m trying to explain to you. Go inside. Won’t you come? Go inside. Oh god! lt seems they won’t
allow us to live. Why do you keep murmuring? What’s your problem? Have you started your quarrel
early morning? Artist, go. Go & get ready. Why do you torture us early morning? They’ve broken the carom broad
into pieces & you are simply watching. Go & beat them. 1….2….3… Are you trying to be a hero? No, nothing like that. How could you call me a hero? l jumped for fun. Okay, move.
Let me breathe fresh air. l don’t mind you breathing fresh air. But, give me money before that.
– What? Money? Are you making fun of us? Shit! Why should l? Hack anyone you like.
l don’t care. But the carom board
you broke costs Rs.750. Boring powder costs Rs.12. Striker costs
Rs.45. Coin costs Rs.35. Silencer of the bike
which is to be delivered, 8X10 spanner & a screw driver,
totally it amounts to Rs.950.75. That’s all.
Please give that money & hack him. lt has been very long
since l saw a live murder. Do you have a match box?
– Do you know who we are? Do you know whose men we are? Do you know Arasu? Who’s he? Does he have to come
to give the match box? Or else is he selling match boxes
in Sivakasi? Will anyone come all the way
from Sivakasi to light a cigarette? Why are you talking to him?
Hit him. Do it, don’t talk. Come on… Are you trying to show off?
l told you, didn’t l? Give me. Don’t you’ve any sense? Had you given this earlier,
l would’ve minded my job, & you could’ve hacked him. These are the details that
we’ve about him. Taking such matters immediately
to the public, is the duty of a media person
like me. So, l’m going to talk about this
in today’s news. – That’s not so easy. Because, he’s the oxygen
for many big shots. No, we are doing it. – Sir!
– Today. – Okay, sir. Greetings. The one who decides the fate of
Tamilnadu’s capital, the sole decision maker, the one who’s trying to make Chennai
as mafia’s den, Who’s that mystery man? Arasu. Switch on all the cameras. l’m Arasu. l do everything which you were
talking about. Record this. Let them know who it is. Why should the public get confused?
lt’s me. Politics, police, rowdism,
brothel & business, will work as per my order.
lt’s a must. Are you recording it well? Telecast. Telecast this right now. Telecast this,
if you have the guts. By the time the news starts and ends, the news about your channel
being destroyed, will reach Daily Thanthi newspaper. Telecast it… No. Don’t telecast this in today’s news.
– That’s Arasu. lf anyone locks horns with me, let him even be God, he’ll turn to ashes. lf he can talk so boldly
in front of a T.V. channel camera, it’s not him who’s talking, it is his political support
& influence. l want all the information about him. From top to bottom, got it? Buddy, this life is different,
isn’t it? Yes. They are dancing with
their father’s money. They come with their father’s car &
money from mother’s wallet. Did you watch?
Even the noise from the car, sounds like a loud cry
of their fathers. Don’t get scared. Go. No. l’m scared. Look at the Romeo standing clueless
with a rose in his hand. My daughter is the
synonym of modesty. She had never looked
at anyone on the streets. Her parents are with her.
– Then, why did you buy this? Go…. l’ll go. We’ll be happy only if she’s
married to the right person. Don’t you’ve any sisters? Yes, you’re right.
How do you know that? How could you talk so cheaply?
You’ll never come up in life. He’ll never come up. He considered our daughter to be
one of the sluts around here. You never heed your parents words. You brought us here at midnight
for new year eve celebrations. Look, what these rogues are upto? Why are you staring at her? She’s still a small child.
She’s not a wastrel like you. Your family trusts you very much. l can understand that
from their abuses. Never ever bring down the trust
your family has on you. What do you want to talk to her? Why do you get abuses for her? Do you need them? When the dawn is going
to bring light in everyone’s life, your life will be in darkness. What’s it? lt’s a good family. After they cursed me,
it has become dark. So, l feel bad. Wish you a happy new year. Don’t worry. Don’t worry, we’ll be fine,
we’ll all be fine. You are the 1st person
l’ve met on the 1st minute, of the 1st day of this new year. Have this chocolate. Excuse me. You said that everyone
will be happy, didn’t you? Whom did you refer to?
– Us. Us means? ls it you or me? lt means you, me & everyone.
Everyone will be happy. Sorry, forgive me.
l abused you unknowingly. lt’s alright. Don’t worry. We’ll be happy.
Everyone will be happy. Who’s she? When she said that
everyone will be happy, even the one who had abused
is greeting you. We’ll be fine. Everyone will be fine. Thirumalai, are you fine? Please sit. Welcome.
How come you are here? l sent the rent yesterday itself.
– l didn’t come for that. Ammu is going to get married in May. What? Our Ammu? Don’t worry. We’ll celebrate it
grandly in our area. Ammu’s marriage is no ordinary affair.
Celebrations will go on all the time. You will celebrate. But, who’ll perform her marriage? l don’t have property to sell
& conduct her marriage. What l’ve is this unregistered land. lf l sell it to someone,
l’ll get Rs.50,000. But, you are here from your childhood. How can l ask you
to vacate all of a sudden? Don’t worry. We’ll be fine,
we’ll all be fine. You said that everyone
will be fine. On the 1st day of the new year, even my street life
has come to an end. What are you looking at? Do one thing. l don’t even want Rs.50,000. l’ll give this to you
for Rs.40,000. You own the shop. What? Rs.40,000? Are you joking? l haven’t even written
that number on paper. Go & find someone else. What are you saying?
– Go….go. l told you this because l like you.
lt’s up to you now. Why is he saying like
this all of a sudden? What else can he do when he has
fixed his daughter’s marriage? Everything in this shop
is earned by hard labour. Why are you putting
ash on the bike? Sorry, buddy. How much will we
get for this bike? Are you going to sell this bike? The buyer will become old by the time
he learns to ride this bike. You call this a bike! No one knows the condition of the bike.
Do you’ve the R.C.book? – Yes. We can get Rs.25,000 by
mortgaging it with a finance company. We’ll take care of the rest.
– Yes, he’ll take care. He’s from wealthy land lord’s family. He’s the son of the Millionaire
Muthaiah Chettiar. He needs no introduction. He doesn’t know how
much wealth he has. Get lost. What are you looking at? We are not so generous to give
all this for free. Return them back when you can. We people buy gold only
to mortgage when a necessity arises. You are right. How do you know that? Till yesterday, l was living
on the streets. Today, l have become the owner. Why are you talking to yourself? Everyone will be fine.O Goddess Malayala Bagavathi!l chanted the hymns with my red lips.You are the Prince
who lives life every moment.The Jupiter is at it’s peak.And the wealth line is
long enough.These are in your horoscope.
You don’t have any hurdles.Like the moon & the sun,
your name too will shine bright.‘Jakkamma’ has come at dusk
to predict your future.STAR MUSICO ‘Jakkamma’! Come & stand next us.Why are you feeling shy
to dance with us?Are you a lush green garden?
We boys are bunch of butterflies.Come out & pour honey on us.A mat has turned into a bed of silk.A single rupee note has turned into a
bundle of notes.A side-walk has now turned
into a living room.All the directions have
brought me luck.O ‘Jakkamma’! Hug me.Come & lie on this silk bed.STAR MUSICYou come like the
‘Koyambedu’ goods lorry.You are jumping in front of me like
the guava fruit.My heart stopped when l saw you.My breath is as hot
as the water in the ‘radiator’.l’ll apply ‘sandal’ on your sleek body &
l’ll call for a party.STAR MUSCIA beauty with a slender waist
predicted my future.She only predicted that my future
will be bright.This ‘Pudupet’ is the
fort of the spare parts.l have found the way to make money.On a mid-hot summer day, she breezed
into my life like a gentle shower.STAR MUSICArtist, your vehicle will be
ready by tomorrow. Not about the vehicle.
Come here for a moment. What’s it? What happened?
Any problem? Nothing, you all must come
to my home for lunch. lnviting all of us? Today, it’s my wife’s birthday. We visited the temple
to offer prayers. Back home, we’ll have lunch
with the entire family. We don’t know anyone else here
other than you guys. Whether l share my joy or have
a fight, it’s with you only. Will you come for lunch? You’re too much, they at least
have food at home. For me food on
pushcart is a feast. You go now, Lakshmi will get angry
if she comes to know. Please come brother.
Let’s have lunch together. What did you say now? No…l said…come for lunch. What did you say before that? Thirumalai, she said, let’s have
lunch together. No, what did you say? Come brother, let’s have
lunch together. lsn’t it mineral water? Serve….some more rice. You too never got this idea. What? On festival days, they’ll send
sweets in a lunch box. No one has ever invited
me for lunch. Why are you saying like that? l didn’t mean to hurt you. You didn’t get this idea and
l never expected it. You don’t know, do you? First time in my life l’m
having lunch in a house. Thanks Artist. This is not another house.
This is your home. Won’t you have lunch if you’d
a brother like me. Don’t worry, we’ll be fine,
we’ll all be fine. Artist, don’t mind if l ask this. Yours is a love marriage, isn’t it? Did we fall in love?
– No. Don’t lie, didn’t you both
love each other? No, Thirumalai. l never saw him
prior to our marriage. Really?
– Really. l’m from Coimbatore. She’s from a
remote village near Palghat. Her proposal came to me. Every man has a dream about his
future wife, doesn’t he? When l went there,
l met her. How much would l have
been disappointed. When l reached her village &
was sitting in her house. Her home was dark
like in art films. But, she was shining bright. l felt at that moment itself. She’s for me. l felt a strange feeling which
l never felt after seeing other girls. ls it love? Trust?
Or necessity? l don’t know. But, l felt that way. Lakshmi, did you also experience
the same feeling. l don’t know. l’m not able to
express it clearly. When he left after meeting me… He stopped at the threshold
to look back at me. l felt an urge to walk
with him holding his hand. You must feel it. lt may happen while
seeing the bride. lt may happen while
buying flowers for her. lt may happen anywhere in a
park, bus stop, temple, on street, etc. Foremost thing is…
you must feel it. We must feel like
taking her home. And she must feel
to walk away with him. You must feel it. l’m getting that feeling.
Are you feeling it? Are you fine? Do you experience any
feeling on seeing me? No. Hello! Who are you? Didn’t you come & wish me
on New year that, l’ll have good time. Ever since then l’m having
very good time. Life is going great guns. Yesterday, Artist told me,
you’ll feel that on seeing a girl. l’m experiencing strange
feelings on seeing you. l know you are the
girl responsible for it. l feel that l must love you
and live with you. Do you get such thoughts? First, tell me,
who the hell you are? Oh That! My name is Thirumalai. Area, Pudupet.
Profession, bike mechanic. Earnings, l earn enough to keep you
comfortable at home. Other details…. l don’t know my horoscope. l felt you must know this,
so l told you everything. Shall l go now?
– Hey! What?
– Are you playing the fool with me? No. Do you know who am l? Do you know who my father is? Do you know my
family’s background? Do you know my status? Do you at least know
the style of my love? ls her bulb fused?
Why is she asking me all this? Has she forgotten it? Have you made all of them
blind by closing eyes? Oh! Are they mentally
challenged people? l thought they were
all normal people. Are they wearing white dress instead
of green because they are rich? You were normal. Why did you join
this mad group? Mad? Who’s mad?
You or them? Why are you shouting?
l’ll take care. lf you take medicines properly,
you’ll become normal. lf you massage your head
with cut lemon, you’ll be fine. You’ve got stuck with a
group of mad people. Where will this path lead to? You are too fair. Who knows. You are making fast moves. Fast moves? You love a girl, isn’t it? How did you first express
your love to her? Why? Just like that.
– Ask me like that. Taking a beautiful rose like her,
wet with dew drops. Hey, wait…wait. Why everyone says with flowers? Didn’t she see flowers
before this? Love is like Taj Mahal. lf we don’t get the girl
we love, we’ll die. Do you know, l can sacrifice my life
for love, even now, at this moment. Did you see the
film,’Vaazhve mayam’? How brilliantly Kamal
enacts this song. Life is an illusion…..
this life is an… Hey, it’s stinking like a
graveyard, stop it. Why is love always associated with
suicide, Mausoleum, flowers? Why do people love?
lsn’t to live? Do you love any one?
– Who’ll love me? Go man. What’s this Thirumalai?
You are talking about love. Artist, if anyone goes &
suddenly says, l love you? Shouldn’t the next question be,
how, when & why? Yes. She’s raised hell. Did she? Who shouted on whom? That girl, Artist.
They also know her. The girl who gave chocolate
on New Year day. Yes, so what? l said, ‘l like you’.
l’m getting such thoughts. When? – This morning.
– Where? At a place where they offer prayers
sit in mediation posture. A saint who sports beard also… Which saint?
Where are they offering prayers? Go man. Yesterday, you told me, we’ll get
a feeling on seeing a girl. l had that feeling. So, l went
& told her. That’s all. l was telling them about it, and they are talking about
suicides & deaths. Shouldn’t people live like you
after falling in love? Won’t you tell me the details? Who’s that girl? How to express it?
Where to tell her? Won’t you ask
suggestions from me? Why should l ask?
Don’t you’ve any other work. You expect to be told everything. You’ll stand in the
street corner. You’ll write a love letter and
l must deliver it. And finally you’ll
unite us both. l really want to know,
what’s your real intention? Okay, forget it, if you don’t
want to share it with us. Would l’ve told you, if l had
thought like that. lf you’re not brave enough
to express your love, why should you fall in love? Did you tell her directly?
– Yes. She’ll not sleep tonight. Why are you cursing her? Why would l?
l was thinking about her. What’s wrong with her.
– She’ll not sleep tonight. Why? You’ll come & say
you love her. How can a girl sleep when
she hears this from a man. No use in feeling now. You should’ve thought about it
before telling her. ls it a carom board
to fall in one striker? Love….buddy…it’s love. Lakshmi was right. Hey you? Aren’t you getting sleep? What are you doing here at mid night? l’m feeding biscuits to the dogs. Why are you disturbing me? Love will be like this only.
Lakshmi too said the same thing. For that, will you keep awake
so late in the night? Go & sleep. How many things
you’ve to do tomorrow? lf you’ve a good sleep
and are fresh tomorrow. lt’ll be really good when you
come & tell me, l love you. Will l express my love
to you tomorrow? Who else will? You don’t know me.
– l don’t know about myself. After meeting you, and knowing you,
l’m getting to know myself. lt’s quite normal.
You go & sleep. lf my father knows you’re here,
he’ll kill you. Kill me? Okay, l’ll go away.
You go to sleep. Hey… Oh! You are a great business man. You are sleeping till 8 a.m. and
your daughter is not able to sleep. Did you drink last night? Who are you? l can’t expose my horoscope
to everyone. Forget about it. lt seems you’ll kill your daughter.
– Why? Why would l kill my daughter? Yes, she told me herself.
She’s very scared. Do you beat her if she
doesn’t study well? l don’t beat her.
She didn’t do anything. l barged into her room &
told her to sleep. Father!
– Why are you calling her? Oh you? You don’t get scared, l told
everything to your father. lt’s not your fault.
l am responsible for everything. He’ll not beat, but kill you
or do anything. You’ll not beat her, won’t you? Who’s he?
– Who’s he? Do you know him? What’s he blabbering? l thought it’s an educated family.
Don’t you know English? Go to sleep at least today.
My eyes are burning. Dog is chained, isn’t it?
l’ve run out of biscuits. Okay, bye. What’s this? Who’s he? When did he come in?
What is he talking about? l too don’t know, daddy. l wished him on New Year day.
He’s following me since then. Don’t you know who he is?
– l promise, daddy. Okay, l’ll take care of him. No, daddy. You’ve respected
in the society. No need for you to stoop down
to his level. lt’s very simple.
l’ll take care of him. Good…but careful. Hey! Who’s Thirumalai here? Hey, come here.
– What? Who’s Thirumalai here?
– l don’t know. Tell me man. l don’t know.
– Tell me man. Trust me. l really don’t know.
– Bloody hell, tell me man. l don’t know sir. Hey, why are you answering
me in negative? Who’s Thirumalai? Tell me.
– l really don’t know, leave me. Hey, are you going to
tell me or not? l really don’t know.
Believe me. Look there, that man
is Thirumalai. This is my personal matter. Move back. Enough. Come on boys. Have you understood now.
Who am l? Will you dare to follow me now?
Be careful. Shouldn’t you’ve beaten them
black & blue? How much time l
would it have taken me? l would’ve finished them in
a snap of the finger. She was watching with childish glee, eating
a chocolate while l was being beaten. Could l’ve seen that?
What do you say, Lakshmi? Who’s she? My goddess. Excuse me. Scissors please. Do you smoke cigarette also? l thought you were
a college student. Are you working in an export
garment company? – Yuck! Teacher, she’s asking for a cigarette. ls Gold filter, okay? Who are you?
– Thirumalai. What do you want? l don’t want anything.
She’s asking for a cigarette. Hello Mister!
Scissor is not a cigarette. Oh that one! Forget about it. Are you happy?
l had come to see you. Who are you to see
if she’s happy or not? Who allowed you to enter here? A tea for the watchman &
Rs.50 for this compounder. Compounder!
– The man in whites. She engaged henchmen
to beat me. l came here to see
whether she is upset. No, she’s fine. Yesterday your time was good. She was happily smiling seeing me
getting beaten up. lf she hadn’t been happy,
l would’ve broken your limbs. You went over board finding
no retaliation from me. Make button holes to the
mannequin properly. What’s all this Shweta!
– l’m sorry, madam. – Move away. Why are you scolding her?
Are you any better? You go on teach repeatedly about
Ashoka laying roads, planting trees. l’m asking you off the cuff, was he a king or
a corporation worker? Hey, come out. Didn’t l give you Rs.50?
Get out. For god’s sake,
will you go out? Why are you folding your hands to me? lf you tell me, l’ll go away.
l’ll go, teacher. Hello mister, what’s the
problem here? No problem here, there was a problem
in my area last evening. l don’t know how you’re
wearing this coat in hot sun. He hasn’t gone yet.
He’s here only. l know, will you come quietly? Why are you following me? l want to give. What?
– Love letter. You’ve written a
love letter to me. Should l read and
reply to you now? You can reply it leisurely.
– No…no, let’s settle it right now. Friends! One minute. He has given me a love letter.
– lt’s from me. Will it be good
if l read it alone? So, if you all hear
l can reply to him. My dear lower!
– Lower! No, he has written like that. l’m reading it so that some one
could follow it. My dear lover. This is the love petition
of Thirumalai. Flowers bloomed in me after
meeting you on New year day. l’ll never ‘dejeiwe’ you. Because you’re a ‘ore’. Which ‘ore’? The world may laugh
at me chasing you. l don’t bother about it. Yeah! l’m constructing a ‘trample’
in my heart for you. ‘Trample’? l’m constructing a temple
for you in my heart. Because, l love you. You’ll also accept…my love. Hey, read it properly. Read it correctly. l trust you as… Yours lovingly,
Thirumalai, Pudupet. You can’t write a
love letter properly. No one here understands
what you’re trying to say. You’ve fallen in love. l didn’t write a love letter
to all present here. l wrote it for you only. Though l had written it
with plenty of mistakes, but you got my point. What do you say? That’s it. Love has no language. lf only poets can
impress a girl, then, only Kanadasan & Vairamuthu
are qualified to love, no one else. The most important thing
in love is… You must understand my feelings. And l must understand
your feelings. Words are not important.
Shall l go? Look, Thirumalai’s girl friend. Brother!
– What? Sister!
– Which sister? The girl who came with henchmen. How are your henchmen coming?
On bikes or in Auto? No, where’s Thirumalai?
– Here. You’ve come to my place. Would you like to have
tea or malt drink? Dear, didn’t l tell you about a
girl, there she is. A malt drink. l want to talk to you alone.
– Go with her. Wait Artist. Whatever it is let her
say here only. You go ahead. Come boy. Where are you going away? She wants to talk
to you alone. Wait here. Didn’t you get angry with me for telling
her without your permission? When she has come to
tell me, hang around. Go ahead tell me. You’ve come to tell me,
l love you, haven’t you? l’m basically a wealthy girl.
– Okay. You’re a mechanic
in a filthy area. Leave it, you’re a rich girl,
l’m a mechanic. Everyone knows it. You say
what you intended to say. l was brought up differently. Your way of life is different. Come to the point. Why l’m trying to explain
you this is…. You’ve come to say that you love me,
reciprocating my feelings. No, that’s…
– No…no…l’ll not listen. l’ll not hear a ‘ no’ from you. First when l told you,
you scolded me. When l came to your house,
you chased me out. You hired henchmen to beat me. You insulted me in the college
before a crowd. What you had done
with your actions, are you going to convince me
with your words? Look, l love you, that’s true. You don’t like me, that’s true. lt’s true, one day you’ll
understand my love. You’ll love me and we’ll live
together, that’s also true. But, how & when this will happen?
l don’t have an answer now. But, we’ll live together.
Because my love is true. You may go now. Where’s Aurangazeb’s grave?
– The place where he was buried. Why tower of Pisa is leaning? lt might have been built by a
Government contractor. Contractor has made it to lean. What’s the time now
in your watch? ln my watch? 8.30. l didn’t ask time from you. Oh! l’ve fallen into a drain. A peacock has fallen
into a drain. Save me…save me… Excuse me. What are you
doing inside there? l’m waiting for 12-B Bus.
Can’t you see it yourself? Great men of the corporation have left it
open as they generally do. l’ve fallen into it.
Please help me to come out. Okay…okay. Come.
– My interview dress is spoiled. Which company?
– ABC Pvt.Ltd. For which post?
– Assistant Manager. Why did you push me
into it again? l’m also going to attend
the same interview. l don’t us to be competitors. Will you leave me here because of that?
– l don’t have any other choice. Have you prepared thoroughly?
– Oh yes. Will you answer all the questions?
– Yes. Shall l ask you a question?
– Yes. Will Pulliraja be
affected by AlDS? lf you don’t know the answer,
say you don’t know. Why are you going around me? l’ll not leave you just like that.
– What are you going to do? l’ll close it. Get lost, mad girl. l went there on
Professor’s advice. Violent idiot. What did you say?
What was his reply? He’s not bothered about whether
l love him or not. He’s in love with me.
He’ll continue doing so. What were his last words? lt seems one day
l’ll accept his love. Just say, l love you.
– Should l love him? Who asked you to love him seriously?
– You mean… You just tell him, l love you.
Watch his reaction. Sorry, am l very late?
– No, l’m waiting for you only. You were furious that day. But, after that l understood,
how sincerely you love me. Now, l’ve decided. You’ll not close your ears
when l say will you? l love you.
– You’re lying. She’s lying…she’s lying. No…l…
– No. For god’s sake,
don’t repeat the lie. Your eyes don’t have
love in them There’s no truth in what
your lips are saying. Did any one advise
you to say like this. So that l should follow you
like a dog? lf someone expresses his love,
try to understand it. lf you fail to understand,
never mind it. Say it on his face
you don’t love him. There’s nothing wrong in it.
There’s nothing wrong in it. For god’s sake, never use love as
a weapon seeking revenge. Heart can’t bear it. l don’t know what do you think
about yourself. For me you’re a goddess. A goddess who said
l’ll prosper in life. A Goddess should never lie.
lt’s paining my heart. Not for dishonoring my love,
but my goddess is lying, for that. Do you know why l
came after you? You were your true self. When l saw you first,
when you beat me, insulted me. You were your true self
all the while. You are lying now… Did l force you to lie? Did l torture you so much? l don’t know to pluck
roses & present them. l can’t pack my love and present it
with a ribbon tied around it. Writing my name on some one else’s
printed card… l don’t know and
l can never do that. This is the way l am. Like the place l dwell. l’m rough & tough
like iron & steal. Even now, l’m confident
you’ll understand my love some day. What you said just now,
‘l love you’. you’ll not get the
words to say… Because you’ve hurt my
feelings so badly. When you ponder over it, and when you love me, you’ll not
find words to express it. You’ll cry your heart out. Before a tear falls down,
my hands will hold it. l’m going. l swear, l’ll never see you again.Till which point you’re yourself
& l’m myself.Till we become one…Life, death & love,all these entities
are one time manifestations in life.ls it you who said that, my love?Breathing fire.Why are you playing this
fake love drama?l’m a silent lover expecting
true love from you.STAR MUSICl was lying dormant,
you breathed life into me.l translated that breath into love.Why did you stop my respiration?Day & night are here.
Where’s my horizon?My body and life are here,
where’s my soul?l melted in your love and
gave you half of myself.STAR MUSICMy roots cried in distress.Yet the flower failed
to feel the pain.l don’t know hypocrisy.
l’m a novice in love.l’m only for you in this world.
There’s no other alternative.There’s separation only
when there’s relationships.So, l’m not affected by it.Just because you’ve hidden it,
will my love die?STAR MUSICHey, stop…here only. Hey, why are you coming in a auto? Where’s your bike? Where’s Thirumalai? What? You look very dull.
What happened? A small problem.
– What problem? Uma is getting married today. ls your lover getting married?
– Yes. Will you please
off load the luggage? Meter of auto is running. They’ll screw me if they find out. Wait, l’m coming. l’ll come. What’s there in the auto?
A crowd is gathering. – That’s…. What are you looking at? Move…move. What’s this? l had no other way. Hello, get down. Clear out.
Crowd gathers for nothing. Didn’t l tell you about one
Thirumalai? He’s Thirumalai. lt’s very important now.
Bring her to the shed. Come. Take it. Come…come. Why are you crying now? We’ve come here, haven’t we?
Thirumalai will take care. What? Don’t you’ve any sense? Couldn’t you tell me earlier? You’ve brought her bedecked
with jewels like a goddess. Don’t you also have any sense? Buddy, there’s no time
for all that. l’ve brought her here. You’ve brought her.
Where will you keep her? l must rent out a small room… How much money do you’ve? No problem, l can pawn her
bangles & manage.. Yuck! Aren’t you
ashamed to say that? Will you remove her bangles? What else can l do? We’ve come here having faith in you. This problem must be
solved immediately. You must solve it. Do you love him?
– What’s this question? Tell me, do you love him? Will you ask anyone
the same question? Take out the vehicle.
– Where? You’re trusting me,
aren’t you? Come. Follow us.
– Come. How can he elope with my
daughter from the marriage canopy? l’ll not spare him. How much l’ve spent to
arrange this marriage? Father, be patient.
– Hey, leave me. What patience? To hell with
your patience? Come on boys, whoever it may be,
l’ll finish him off. What?
– Look over there. Cut the bloody man, who took
her away, into pieces. Wait, let’s find out father.
– What’s there to find out. How dare she comes
in front of me and insults me! As far l’m concerned
my daughter is dead. Get me her head.-Go. You should’ve understood from the fact
that l’ve come here with her. Don’t threaten me. People will go to the hospital
instead of home. Hey, come here. Look here. Will you cut him into pieces
& prepare pickles? Will you keep her head
in your showcase? Father, l…. Wait….wait…keep your father-daughter
affection for later scenes. Before that there’s an
important work to do. Come, buddy. Leave it father. Fate. Whatever is destined to happen
will happen. Leave it. What are you looking at? You both love each other but,
her father doesn’t approve it. That’s your personal problem. Why do you want to insult him
unnecessarily? First, you both fall at his feet
& seek his pardon. Poor man! A few minutes earlier,
with dreams & confidence. chanting difficult hymns, he would’ve taken the
marriage vows. you have shattered his dreams,
is it justified? lt’s wrong. You must seek his forgiveness.
Come on. Never mind…. We can marry only when
we love, isn’t it? You could’ve… lf you had told me earlier. l would’ve got you married.
Be happy. What? forgiven? Will l spare her even if
he forgives her? What do you think of yourself?
– Just a minute please. Say all these words in
my shed before everyone. lf not, l’ll take him kicking like a dog.
– No…no. lf l ever marry
l’ll marry only him. Father! Even if she’s prepared
to marry you? Where will you take her? Do you know how fondly
l’ve brought her up? Today only l’ve come
to know that she can cry. What? A girl’s father is asking,
answer him. Tell him, how you’ll earn
& look after her. ls it enough if you
elope with her? Ask him. You’re very soft on him,
ask him harshly. Tell me…tell me. Okay…okay. Your concern is justified. But, he can’t reply to you. Because, he’s unemployed
and has no income. But, he’s educated. Like all others, studied with hope.
He too has hope. He’ll become worthy enough for
your daughter in near future. He’ll get a job and come to you
seeking your daughter’s hand in marriage. You must agree. Did you all hear that? l think you all are
bride’s relatives. You all are witness to this. Till then, your daughter
will stay with you only. One minute. Why are you going?
– Stay back. What’s your name? Sir, please leave him. What’s your qualification. Sir, leave him.
He has fallen at your feet also. B.Sc computer Science. Father, give me my visiting card.
– Why? Give me. This is my card. From tomorrow, you’re a programmer
in my company. Your pay is Rs.7000 per month.
– Thank you very much sir. No need. l didn’t offer
this job to you. lt is given on his behest. lf a friend elopes with
a girl & comes. l’ve seen friends getting them
married stealthily. But, feeling for the man who would be
left stranded for no fault of his, He thought of bringing you here
to seek forgiveness. For his good heart.
l’m offering you this job. Go and ask her
hand in marriage. He has told you, hasn’t he?
Thank you sir. Come. He may not be upto
your expectation. But, he can take care of your
daughter now with confidence. Unite them. Father. Unpleasant incidents
should’ve taken place here. But, you managed
to celebrate a marriage. You must prosper.
You’ll prosper. Priest, chant. Are you hesitating because you’re not
wearing silk clothes. Never mind, marry wearing
a pair of jeans. Priest, start the holy fire. He’s a good man.
l missed him. He’ll not come back.
– He has come back. Where? l didn’t mean out side,
l meant inside you. He has entered your
heart long time ago. You’re searching him outside. Good morning sir. Come. D.C. Please take your seat. No problem, sir.
– Sit down man. The best thing l like in you
is your humbleness. You’re an lPS officer, but standing
before this high school dropout. You’re the Home Minister. Serving you is my duty.
– Okay. What’s the matter? What else will l ask? l want to take your autograph. Why are you asking for an autograph
like a child? Am l not like your child, sir? What’s this? Your name is recommended for
Chennai’s Commissioner. Do you want me to
sign on this? Do you want me to take
autograph on Rs.5 note, And keep it in an album? What are you looking at? When you ordered me to kill,
Didn’t l do it for you? Did l ask you to
kill someone for me? After all it’s an autograph. Come on sign it. Do you want me to
sign it immediately? lt’ll be well & good if your sign it. When you insist, it’ll not be
proper if l refuse. But today isn’t an auspicious day. Tomorrow is auspicious no-moon day. Because you need to go further up
the echelons of power. l’ll do it. Why are the signals
switched off? l don’t know sir…that’s…
– What are you doing then? Tell them to switch on the
signals immediately. – Yes sir. Why that car is parked
in the no parking zone? Ask him to move it.
Hey, move your car. Hey, am l not telling you
to move the car. When you start loving me, you’ll not
get words to express it. You’ll cry your heart out. Before a tear drops down, my hand will hold it. l have to attend an interview,
will l get an auto? Not only the auto,
l will also come along. You are trying to be funny. Okay, where do you want to go? Mount road. l will go only to Guindy. lf you talk rudely, l will complain
against you to this area S.l. This is his auto. That’s why its,
plying without permit. Okay, you seem to be a poor guy.
Come and sit. Thank you sir. Do you have any luggage? l and my certificates is the only luggage.
– Useless luggage! Go and sit. Fare will be around Rs.80.
Give me Rs.10 extra above the meter. Won’t you if l give it
from the side? Okay do you have Rs.90 in change? lt is coming behind us by a lorry.
Start the vehicle. You are talking too much. Sin Q/Cos Q=Tan Q. No mention sir.
– Tan Q. No mention sir.
– No mention. Hey this isn’t thank you but Tan Q. A formulae.
– Formula? (X+y)2=X2+Y2+2xy This is also a formula like that? Okay, don’t get tensed,
come and sit. l’m B.Sc Physics.
– l am ripped apart. B.Sc graduate is plying an auto. Why has our country
become like this. Let me pull this down.
– Why did you pull that down? ls it raining?
– When did it rain in Madras? Bus will splash the
stagnated slush on me. And the one who sits
near the window, will spit tobacco on my face. l am going for an interview.
l don’t want to miss it this time. For safety, l will pull it down.
You drive the vehicle. No, l will pull down the
front screen also, otherwise you will put me in tension
by telling the Einstein formula. Why did the auto shop so soon? Hey, have we reached mount road?
– No sir, l want to go for loo. Shit, go fast and come back. How dare he has parked
in ‘ No Parking’ area? Hey lift the vehicle. l feel as though the
vehicle is raised a bit. May be he is playing it
on Anna Fly over. Why is it plying at this
elevation for so long? ls Gemini fly over so long?
Let me check. Oh God, what’s this?
Auto is flying like SLV Rocket. Hey, are you inside?
Hey are you out? Sorry sir, why is it
plying like this? lt was parked in ‘ No’ parking area.
That’s why, l am towing it. Oh god! Sir, l’m going
for an interview. l didn’t know that
he has parked it there. lf you help me to get down,
l will run away. According to our rules,we shouldn’t
stop it in between. Come to the Station. Where’s your station?
– Tambaram. Tambaram? l have to attend an
interview in Mount road. That’s not my jurisdiction.
– Oh god, l’ve missed my interview. Hi. What’s this Thirumalai?
– Dress. Why have you dressed up in
a different colour? l am in love, l have become
a hero, haven’t l? All are looking at you.
– You don’t worry, it is my personality. But l think l have seen this
dress on the mount road cut out. You are right. Are you my leader’s fan? Get-up of the hero in
”Dharmadurai” Movie is similar. Do l look nice?
– Oh god! Okay, why have you kept straw
instead of a pen in your pocket. That too 2 straws.
– Straws? Now look. What is this for? Lovers will sip a cold
drink with 2 straws. Haven’t you seen? Then. Catch. Ticket. We have to watch our
leader’s movie from a box. We are going to the beach
after the movie. Let’s sing a small duet over there. You are going home as soon
as it becomes dark. l will drop you home,
and l will go back with your memories. Why should we go to all
those places and do all that? All lovers do the same.
– But why should we do the same? Okay lets not.
Where shall we go? Take me to the place
where there’s only affection. But not like Thirumalai as a hero. As the Thirumalai l met first. What? Come. Oh god, what’s this sudden surprise? Please come. l am confused on your
sudden visit. Sit down. One minute. l will close the tap and come. Hubby, come fast. Look here. Didn’t l tell you? Why did you bring the hero here?
– Shouldn’t l? Oh. Please sir.
– Sit. He has told me a lot about you.
Your name… – Shweta. You have come home for the 1st time.
What will you like to have? Anything will do. Hubby, one minute, come here. Why should l?
– Come. You both talk…you go…
l say go. Are you wondering why
l have brought you here? As you had wished, this is
the only place l know filled with love. Right from the carpet to the ladle,
affection is present in everything. Only from here, l envisaged your
presence in my heart, and thought it proper
to bring you here. lt is very hot…be careful. Have it…have it…. l prepared it in a hurry. l didn’t
check whether the salt is correct. l don’t know how does it taste. l am afraid.
– Why? l don’t know to prepare anything. Right from coffee, breakfast, lunch dinner,
up to milk in the night, somebody serves me. lt’s the same for him also. Don’t take me wrong, He will have tea & lunch
in the tea shop. l don’t know how we are going
to run a family? How you are going to protect me?You have blossomed in
the place of beauty.You have flattered me completely.ln the drizzle of the hilly region,
she embraced me.l will knit the thread of life
by taking a handful of you.And l will see that it doesn’t fall.STAR MUSICThe dress which you wore
is grazing my heart.The hair which you rolled & thrown will
turn into a ring.You will scribble with your eyes,and l will rub it out with my lips.Shyness will disappear shamelessly.You pulled me by your plaits,and l slipped on your hip.Even the fever suffers with fever.l’ll become a wick and lit
the lamp of your life.STAR MUSICWhen you stretch your limbs,
l’ll give in myself.l will become breath of your life.Slang Tamil has become chaste Tamil.l didn’t know, but you
opened it beautifully.So the rain of love will pour
down on us for our entire life.Even if you forget me
l will never forget you.You have blossomed in
the place of affection.STAR MUSICD.C. was murdered infront
of the l.G. Office. A clean evidence. This cassette will change the face
of politics in this state. Not only him, Many VlPs who are after
him will come be exposed. – No sir. The speciality of this Arasu is.
that he is an honest social evil. A very good title. Make it as our promo from tomorrow.
– Okay. Defects Government run by
Anti social Honest Arasu. lt’ll create a sensation,
is it about Govt.(ARASU)? You are absolutely right sir. lt was recorded when
l was escaping that day. May be some love
pair in the beach. Arasu and Antony
aren’t different persons. Both are one. Understand what l say. Okay? Tell me. Talk till its possible for you. Hey don’t be in a….
don’t be in a hurry. ls it impossible for you?
ls he repeating the same thing? What to do? We should maintain
honesty in everything. Try and do it. His name is Thirumalai. A bike mechanic of Pudupet,
is your daughter’s lover. After watching how they both were
hugging each other on the beach. You got vexed and come here. You fear that penniless fellow
will become the owner of 6 channels. You want your daughter. So you are not bothered even
if l do anything to him. lf l do, will this social evil
Arasu become a good man? l will….you will put that as
headlines in your media. Atleast now did you understand,
how do we have so much of power? You are afraid of taking a knife. But we will & accept that
we did. Media people like you,
politicians, rich men, will find only problems. But we will solve it. Atleast this time l must
attend my interview correctly. Hey why are you standing here? l am going for an interview, you go.
– Come l will drop you. No need man, once you had
made me stand in underwear. lf l trust you and come, you will make me run with an
underwear on the road. You go, l am not coming.
– l will take you safely, you sit. l will not go by your route. You have to drive on the
route l tell you. – Okay? Should l go left or right?
– Take U-turn first. Hey, you’re taking ‘O’ turn when l had
asked you take U-turn. Go straight man. Stop…stop. Take the diversion,
go back. You shouldn’t go this way.
– Why madam? Ladies association is going in a
procession, against the evil of dowry. No problem, let them go.
But l have to attend an interview. lf you permit, let me enter
that way and turn right. You can’t turn right. They are digging pits
for lnternet cables. They closed it last week itself.
– They were telephone people. Then who dug the pit last month?
– E.B. People. Oh god, they are digging in turns. Have they mistook it to be rain water
harvesting scheme? Hey don’t irritate, go away. Atleast erect a board saying
”children to be careful”. Left or right?
– Straight. Go slowly, there is plenty of time. Oh god, the one who towed
the auto is here. Stop…stop…stop in man.
Take diversion. You shouldn’t go this way,
go round. – Why should l? Side-walk vendors are
taking out a procession. – Why? They had shops on the side-walk.
But corporation has evicted them. That’s why, they are taking
out a procession. l am asking you unknowingly.
Side-walk is for public to walk, isn’t it? You are talking too much. Mind it…you will attend your
interview only in the jail. l will go sir.
– Go man. Left or right?
– Go right. You said left, but pointing
your hand towards right. Hey l am tensed man,
go this way. Take diversion. There is no way here.
Go back. What’s going on here sir?
– Who knows man? l got this habit by
repeating it daily. lf l say go, please go.
– Sir, this is too much. As a citizen of lndia,
l want to know the facts. Sir, he is talking too much,
lets check whether he has a bomb. Hey, you are a terrorist, aren’t you?
– No sir, searcher. Means?
– Searching a job sir. Hey where exactly do you want
to go man? l have to go to ABC Private
Limited in Numgambakkam. Couldn’t you tell me this earlier? ls there any route which a
mechanic, doesn’t know? Now you come by my route.
Close your eyes and sit. l will drop you there.
– l have closed my eyes. He drives at a very good speed. Did you see how fast
l brought you? Thanks a lot Thirumalai. Ask the way of that address.
– Okay. Excuse me, sir, which is the way to go to
ABC Pvt. Limited in Nungambakkam? Who are you? l don’t know you. ls his tongue stretching out? Hey it’s Telugu. Oh are you Telugu? Sorry sir,
l will ask someone else. One minute. l am coming back
after worship. Worship? Lord Ezhumalai.
– Lord Ezhumalai? Take the divine offerings ”Laddu”. Laddu. You… Sir, l have come to attend an interview. Hail Lord Govinda. He is telling the result
before l’ve attended the interview. Which area is this in Madras? Look there.
– There. Welcome to Tirupathi. By giving Laddu to me. They have scribbled on the
board to decorate it. Look up a bit. Tirupathi welcomes you. Hey we have come to ‘Andhra’. l will meet actor Chiranjeevi & come. Hey sinner, l started
from Thiruvanmiyur. You made me roam all over
the place by saying, ”Take diversion”, and brought me to ‘Tirupathi’ in the end. l missed my interview
this time also. This is my lunch till
l reach Madras. You promised me saying that
you don’t know. Do l have to believe what you say? Did you take me to be a mad man? No father, he is a very good man. l didn’t ask you to
certify his conduct. l don’t like him.
– Why? Because l give importance
to my status. Even l thought the same. Only then l understood?
– Understood? That’s enough. l don’t want to understand
nor l will. No….even if l have to die. Hey get inside. l am bored of hearing
such dialogue. l am Ashok.
– Go ahead. Shweta has come. l have locked her up in the room. You… Hello. Ashok, they haven’t still found
lock & key for love. lf love can be confined in a room, then all the fathers will built
such a room even if they have to beg. And keep the key in their hands. Even though you are educated,
you’re impractical. Open… Oh god, poor girl.
Her eyes have turned red. After bringing up your
daughter fondly. Why do you torture
her like this? Arasu, you don’t know. Come dear, you go out. You go and talk to your friend,
lover or anybody. lf you father locks you
up in the room, you phone me up.
98840-36036, you go boldly. l will open it…you go.
You go boldly. You go…you go…
Hey move man. Wish you all the best. Auto… Where?
– Pudupet. Come. What? Go dear. Go…
Aren’t you going? You can go and talk to anybody.
lt is not at all wrong. But not only him,
nobody should respond you. Go dear. She should afraid like this.
Hereafter, you needn’t lock her. Open all the windows,
doors and go out. She will not go out. She knows what will happen to him
if she goes and talk to him. To whom did you tell your problem? To Arasu. Whom do you want? Nothing sister,
isn’t Thirumalai there? No…he didn’t come here
since morning. Who are you? Forget us. We want him to accomplish our task. Send a man to call him. Hey come. Thirumalai will go straight
to his shop only. Why do you get tensed sister? What did l do to you?
Go and call Thirumalai. l can feel some smell…go and check. Hey switch on the fan. Switch on the TV. Come fast. Hey that’s… What’s that?
– She has fried potatoes. Wow! Superb man.
Hey give me the bottle. Hey move man.
Oh god, he’s out. Sister, do you have 2 glasses? Hey, don’t you see her getting scared? You get 2 glasses and some water. Go. Lakshmi, who are they?
– l don’t know. 4-5 fellows have entered my
house & are having liquor. They are asking for Thirumalai.
l don’t know who they are. Please come and ask who they are. Don’t be worried. Aren’t we there?
l will come and ask. Come. Hello. – Asking the score?
3 wickets down for 75. Why do you have liquor in the
house where family is living? Many families are living here. Moreover, the man of
the house has gone out. Look here, we will the moment
Thirumalai comes. Ask her to drag in Thirumalai here. Or you go and finish your shaving. Do you like to have liquor?
He has come to ask. Hubby, they are asking
for Thirumalai. Who are you sir? Are you going to give me bride
after knowing about me? Your friend has hooked
somebody’s daughter. – Who? Thirumalai is your friend, isn’t he? Ask him to mind only his business. lf he locks horn with Arasu instead, He will be ripped apart. l will tell him.
– You will be destroyed. Just mind your business
and earn your livelihood. Got it? l told you that l will tell him. lf he comes, tell him that
Arasu has sent this message. Or else he dies. Hey come. Didn’t Artist go
to work today? Has he taken off & enjoying? He has parked the vehicle
in the middle of the road. l don’t know. Thirumalai, it’s getting late
for my office. l will leave. – Okay. He hasn’t taken his
bike keys also. lf you tell him what had
happened, all hell will break loose. You shouldn’t tell him anything. What artist? What do you think of yourself? You still don’t know
about this area. They will split it into parts. No Thirumalai.
– What no? Not only you have parked
your vehicle on the road, you have left the keys in it! They will rob your vehicle and go.
Take them. They gave this in the marriage…oranges… Prepare juice for him.
He seems to be tensed. l get some smell.
– Nothing. Why are you agitated? Why do you look scared? Did he scold you? No l didn’t. May be some family problem. What is this? l don’t know. Who came here?
– Nobody. l asked you, who came here. Didn’t l ask you?
Who came and what did they do? Nobody came here Thirumalai.
– You will not tell me, will you? 5 fellows came by an auto and, had liquor in Lakshmi sister’s house. Not only that, they asked
for you first, then Artist came, they threatened him that if you continue
to have link with the rich family, it will because a problem for you. They asked him to tell you
that Arasu has sent the message, that death awaits you.
They threatened like this & went away. They ate away the potato
she had prepared. Poor sister! Hello. Who are you?
You are coming in straight away. Hello, tell me who you are? Shweta.
– Am l not asking you? Hey. Where’s your father? l… lsn’t he letting you out? That’s okay. You have told him
that you love me, right? l told him but
father didn’t accept. All fathers are like that. Then, will be immediately get you
married to me if you tell him? That’s not wrong.
Where is your father now? Listen to… Hey tell me where is your father? First make sure whether
information is authentic or not. Hey who is Arasu, man? Who is Arasu man? Look, if you have any problem
because of me, talk only to me. Where’s he man? Tell me man. Hey, l am Thirumalai. Who’s Arasu here? l have come to your place. No problem, whether you want to fight
with me solo or with your goons. Lets see. Are you Arasu? Who? Are you that Arasu?
Hey tell me. Oh…oh…Are you the one?
Are you that Arasu? Hey what? Who are you man? Oh you are Arasu. Look, we both don’t know each other. We don’t have any
problems between us. What bothers you if l love
somebody’s daughter? Are you a worm? He is interfering in the problem
which l have with somebody. Why do you interfere between me & him? What? Loyalty? Look, if you want to create a problem. Then, fight only with me. Coming there and having liquor, and threatening in our area! Try this Bioscope somewhere else. lf you try to run your
film in my theatre. Screen will be shredded. Arasu, you may be the don
of this entire place. You are not even speck of dust infront
of me who is prepared to die. Once again l am telling you, we both don’t know each other. Lets not have any
problems between us. Appearances may change.
Color of the skin might change. Change is a never ending circle. lf there’s a current
in the river water, Water level will change. But only love will not change
even if there is a depression. Poet’s words are true. These fellows are becoming like
fire the moment they fall in love. l think, he will burst
by a touch. He is snapping his fingers.
– Shall l chop them off right now? Are you going to
chop them? Didn’t you see just now? We’ve to be careful
in handling him. Or else he will run over us. Even l underestimated him. Challenging Arasu! A perfect worker is one who is
professional but unemployed. Hello doctor, has your car broken down?
Shall l drop you at the hospital? No, l am not a doctor.
l am going for an interview. Hello lawyer, has your car broken down?
Shall l drop you in the court? No, l am not a lawyer,
l am going for an interview. You carry on.
– Okay. Jobless fellows. This shows that white dress
has lot of respect. Mr.AVM Saravanan & K.Balachander
wear white dress for this reason. So, l am confident that this
white dress will get me a job. Oh my god! Look at him running away
after splashing slush on him. Stop. Hold it. Look what you have done! Leave me, l have to run. Are you Beenamol or Anju George? Are you representing our state
in Athletics? Remove your shirt. No sir, you will get into trouble.
– The trouble has come in your form. l’m going for an interview, you have splashed slush
on my white dress. How can l go to the interview?
So, remove your shirt? Hold this.
– Give me. Only when the victim is careful
we can stop robberies. Why is your shirt stinking so badly? lt was last washed in the year 2001. Go.
– Okay. Our dog Vicky has sniffed something. Okay, follow the dog. Okay, its alright. l would like to take bath
before going to the interview. Does anyone get water
in his bathroom? You will get water
in the central jail. Oh no! Sir, it was he who robbed the Jewel shop.
– He attacked the watchman. The watchman said that the man
was wearing a green shirt. lf you mingle with the public,
did you think we can’t catch you. You are wrong, sir. l am an innocent fellow
from a royal family. Actually l’m on my way to attend an
interview, and this isn’t my shirt. Look here.
(a+b)2=a2+b2+2abxPir2=R2 R2 is our Police station.
– Correct come & explain there. Your dog has caught the wrong man. Our Vicky has never caught
a wrong man. Till now, it has caught 97 criminals.
– Didn’t you catch even one? They are applauding for this also. The auspicious days are
27th, 28th, 29th. 27th okay?
– ls that date okay for you? What is it? Print it.
– Print what? Thirumalai & Shweta are getting married
in the presence of their friends, at Vadapalani temple on
27th of this month, With the blessings of her father & Arasu.
We invite you all. With regards from WE. With best complements from:
Selva, Nagalaskshmi & friends. Do you want me to print this matter? Yes, that’s the matter. Welcome. Do you have the auspicious thread?
– What kind? To tie it around her neck. Sir, don’t joke. What kind of auspicious
thread do you want? Kind? What does that mean? ls it a love marriage? Do you have anything separate for that?
– No. Only elders should buy auspicious thread. Don’t mistake me. l have none to choose things for me. Give us the one which you will
prefer for your daughter. Everything must be good. Both, the auspicious thread & our life.STAR MUSICO chubby girl,
why did you spoil me?Why did you take me along
with you to dance?You are a mixture of
Papaya & tomato.l am in my teens and
l have lost my heart to you.STAR MUSICLets bind us together.Lets compress your right cheek
with my left cheek.Your waist is only 5-6 inches.lts sizzling, when you touch me.Your smile rings the
bell in my heart.Your ploys makes me go mad.What did you say now?You have sparked the fire of love
in me, but you are staying away.STAR MUSICl will become a statue
when l see a new born calf.Will the chill run through my body?Shall l row a boat on your cheeks?Shall l put a garden of
fruits on your cheeks?My body is a cake
made out of clarified butter.Take a look & enjoy!Your body is a sweet,
coconut sweet.You are a delicacy which
makes me go wild.l will offer a little now.Later, l will give myself fully.STAR MUSICNext. Good morning sir. l never asked you to sit. Sorry sir. Though l had sent 5 interview letters, why didn’t you come? l couldn’t attend because of
some social problems. Forgive me, sir. Where are you coming from? From Central.
– Central station? Near the station? What is your name?
– Palani. That is the name of the place. No sir, that is my name too. Your qualification?
– MAMA. What kind of a degree is that? lf l say l have 2 M.A., degrees, you might make fun of me. l wanted it to be different
so, l said MAMA. Okay, you have got the job. Thank you very much.
Don’t mistake me. Assume that you have got the job. Okay.
– First day, you are coming to office, the office is on fire.
What will you do? Fire on the 1st day.
What is this, sir? Shut up. The office is on fire
what will you do? There are 2 phones. l will call the fire service immediately,
and l will put out the fire. Both the phones are out of order. So what? There’s your cell phone. l will call the fire service from
this & l will put out the fire. l haven’t paid the bill
and it’s not working. What will you do? What should l do? l will enter the office. There will be a red bucket
filled with sand. l will put off the fire
by spraying the sand. The bucket is broken & its empty.
What will you do? What will l do without them? There is a bathroom and
we will get water there. l will bring buckets of water
and extinguish the fire. l haven’t paid the water tax,
there is no water supply, what will you do? Sir, lift. l will take the lift. l haven’t paid the electricity bill. The lift won’t work. What will you do now? lf l take the steps & go down. A security officer will be there. l will alert him a bring
the fire service, and l will extinguish the fire. That is also not possible.
– Why? The security officer is deaf and, he can’t see after 6 PM,
…night blindness. What will you do now? ls it? Can l have my certificate?
– Sure. Hey, what did you say? Phone is out of order, you won’t
pay the cell phone bill. The bucket in the office will break. There will be no sand. Since you haven’t paid the water tax. No water supply. You won’t pay the electricity bill. So the lift won’t work. Security is deaf in the morning,
after 6 PM, he is blind. You call this an office. lts better this office
goes up in flames. Fire…fire…fire. Fire…fire.
– M.D is on fire. What’s burning inside? Our jealousy. Breakfast. When is the marriage? No daddy. You locked up yourself in your room. You are serving me food and
standing beside me, Can’t l understand this? When is the marriage?
ls it okay? No father. Good. Very good. Generally, a father gives
the invitations. But here a daughter is
inviting her father. Great! Father, only if you agree.
– Agree? Me? How dare to print the
invitation & challenge me? And that too, giving the
invitation to you. No, its not a challenge.
Please unite us. lt seems, he will marry a billionaire’s
daughter in a temple. And you want me to simply watch that. l will see who he is. l will see how this marriage
will be performed. Lets see whether l win or he. Hail Lord Muruga. l know nothing. Nagalaskhmi told that l must go
to the temple before marriage. That’s why l came.
She is a good girl. She trusts me. Take care of us. Your name & birth star.
– My name is Thirumalai. When l don’t know who had named me. How can l know my birth star? l must be happy and prosperous.
That’s it. Yes, it’s me. We have kidnapped him. Shall l kill him or just beat him? No, you say that. Yes…looks like a kid. Why are you staring at me? He is here. How dare he locks horns with Arasu? Does he have to do this? He is dead now. Our boys commit 3 murders
for a rupee. Ask our boys to throw his
intestines into the garbage. and ask them to wash their hands. Did you expect me to come
here as a dead body. l will pack you all. Want to see? Did you see? They are like worn out clothes
found in garbage. Count & see whether
they are in order. Arasu, stop everything now. Don’t pick up fight with me for
the crumbs offered by someone. l am a rusted iron sheet. lf you get cut, it’ll form puss
& become septic,be careful. l am telling you again, we don’t
have any personal differences. No Arasu, l will cut you into two. Whom are you trying to
get smart with? You are just a man of words.
But, l am a man of action. l never worry about problems. But if l get into the act,
l will smash you all. Once l decide, l will neither
regret nor step back. Once l get into the act,
l’ll not leave until l finish it. Be careful. What is it, Thirumalai? What are you looking at?
Notice, marriage notice. l am not like earlier.
l am a family man now. Now, you look like a bridegroom. Wow! You are feeling shy too.
– Yes shy. What is there to eat? Thirumalai & Shweta are
getting me married, with the blessings of friends, on 27th at Vadapalani temple. With the blessings of
her father & Arasu, we cordially invite you all. With best compliments from
Selvam & Nagalakshmi. l am very happy. lf he sees this, he will
also be very happy. When will he come?
– Who? What is it, Thirumalai? 4 men came & took him away saying
that you had asked him to come. But you seemed to be
surprized now? Correct. Yes, l did. l had only sent them. l was about to tell you that but… l am discussing something else. l was shocked when you
revised the question. You sent them, didn’t you? Yes, l had sent them.
– Okay. You don’t worry, he will be
here tomorrow morning. Nothing to worry, Lakshmi.
An urgent work. That’s why, without your permission.
Don’t mistake me. No…you are talking
like a stranger. He has gone for you. There will be lot of work
to do in the marriage. Am l so foolish? Okay, first come and eat.
You also come to eat. No, we will go out and eat.
You eat and sleep, okay. Come, lets go. Lakshmi, lock from inside. Don’t get scared.
l will be outside. Call me if you need any help. Artist will come. What happened? What is wrong with you?
– Nothing. Hey Boy, come here.
– What’s it brother? lf Babu is at home, tell him that
l had asked him to come. – Okay. What for?
– You go. What happened? He isn’t telling us anything.
– Don’t know why? Why are you getting tensed? Where did you send the Artist? l sent him. Yes, you sent him, but where? Why did you come here? What question is this? 2 men took him in the evening saying
that you had asked him to come. And now you have sent
a boy for him. l will hit you. Did l ask you to bring Babu? l asked you to see whether
Babu’s shop is open or not? You are very careless. Actually l sent him
for some work. He will be here by tomorrow morning.
You go home. You people never stay home at night. You watch night shows. Go. You asked him to bring Babu.
– Yes, l did. But it seems he has gone
to watch a movie. You also go. What is this?
– Nothing…go… Will you go safely? This is our area & our place.
What is there in it? Go.
– Come. What is it? Ask Gopi to come. Just now your men took away him
saying you had called for him. Didn’t he come? Didn’t Gopi come here?
– No, he didn’t. Hello.
– Hello. l am Thirumalai speaking. ls Krishna there? l am Krishna speaking.
Tell me, Thirumalai. You stay there l am coming. Hello, Krishna who works here. Excuse me, who are you? We received a call saying that
you were waiting down. He went down just now.
Didn’t you see him? Who is he? Boss has ordered us to
let him in. Let him go. Welcome…greetings. l was waiting for your arrival. Shweta, look who has come? What would you like to have?
Coffee? Dear, serve him coffee. What are you looking at?
Come and sit down, please. Please…sit down. l wanted to meet you in person. l am very happy that
you have come to see me. Wait. Good news must always be
celebrated with sweets. Please. Drink. ls it okay or do you
want little stronger? l hope this is enough. lf not, l can add more. l saw your invitation.
l am very happy. You both can discuss & decide
about the rest of the things. Thanks daddy, l never
expected this. Dear, our happiness
is not important. Others must be happy. That is important. What do you say, son-in-law?
You look frozen. You are happy, aren’t you? l am going out. You decide. What do you want? Your daughter shouldn’t marry without
your approval, isn’t it? Thirumalai, daddy has agreed
for our marriage. Why are you talking like this? What did he agree for? Didn’t you see him asking me,
if l need little stronger. lf you had made it
little more stronger, you would have seen the
true colour of Thirumalai. Who would feel happy
on our marriage? Those 4 people. Since he couldn’t fight with me.
He has kidnapped them. Do we have to live at
the cost of their lives? l never expected you
to act so cheaply. l had lot of respect for you. As l am uneducated, poor,
and living in a hut. You are refusing to give your
daughter in marriage, aren’t you? Despite educated,
what are you up to? Are you not ashamed? Look, we know to be
friendly with a friend. A rip off the skin of an enemy. One to one & face to face. We don’t know to stab
anyone from behind. Not only me, poor people
like me, don’t know that? We may look dirty from outside. But within, we would like god
to live in our hearts. White & clean. Money doesn’t differentiate
rich & poor. lt is our heart. lf you are unable to afford a
life your daughter desires. Think how poor you are? l am telling you now. Her marriage will not happen
without your permission. l swear. l swear on my crying Anjali. But, just as l am leaving
your daughter to you. My boys must reach home by dawn. Life is a circle. Winner loses & loser wins. You have never understood that. But soon you will. Brother. Why did you come at this late hour? When will my brother come? He will come. You go home. When? By tomorrow morning. He will come by tomorrow evening. Why is your tongue slipping? Thirumalai, you are like my son.
Please tell me the truth. Where is he? Though he comes at
night at 2’0 clock. only after l scold him.
l can sleep well. Tell me, where’s my son?
– No, he will come. Thirumalai, l shouldn’t question you. l know you very well. But l am still asking you.
He will come, won’t he? What is it? You are not
saying anything. He will come, l will bring him. Bring him? From where? l don’t know. lt’s like shooting an arrow
into the darkness. l told them to fight with me only. But l never expected that
they will kidnap them. They have kidnapped them. Oh my God! Have they
kidnapped my son? ls this the end of my family? No…no… l will sacrifice my life
to bring back my boys. Trust me. Who else do we have to
trust other than you? But, you are alone now. Alone. Yes, l’m alone. But l will never disturb
your family. Wait for one more day. Tomorrow your boys… No, my boys will be here.
l swear. Leave the boys. Are you the dove who has
come for a compromise? l will clip your wings. When will he come? Tell me, where is my son? The girl has gone
with her father, but you hanged me upside down. How can l spare you? Have they kidnapped my son? ls this the end of my family? No Arasu. They are in no way related
to my love. Leave them. He will come, won’t he? Do anything to me. But they shouldn’t be harmed. My boys will be here. lt’s a promise. Throw him away. What is all this? You’re fine, aren’t you? What happened to you? Forget about me, Artist.
You’re fine, aren’t you? Lakshmi, he has come. Mother, your son. Your brother has come. Here is your son. Everyone will be fine. l need to… What happened? Artist, every father wants his
daughter to live in luxury. But why do they deny the
life she wishes for? l don’t understand.
– No. No Artist.
l want to be alone. Don’t worry.
Everyone will be fine. Why is he here again? Hit him. l can make this place a
cemetery for you all. But l’m not here to do that. Don’t know whether it pains them
or not, but l feel the pain. Because they’re getting
beaten up for no reason. Look at the fear in your eyes. Why am l here? l was beaten up but
l’ve come again. You’re scared about
what l’ll do now? What’s your problem?
Why’re you in a hurry? Do you want to be beaten up
like then, don’t you? Wait, l’m coming. lf you separate the lovers & hand over
her to her father. What’ll they do? Will they build a statue
in your honor? You’re proud that the government
is not watching your crimes. And you’re freely roaming
in your black car. lf your time comes, they will shoot
you down like a street dog. Do you think they’ll be with you? They’ll fly away like the crows
on hearing a noise. Forget about that. Do you want
to know why l’m here? ln a way, you’re a good man. Promise. l came to thank you.
Do you know why? lf l wanted to kill you l would’ve
done that long back. You could’ve killed my boys
if you really wanted to. But you believed my words
and didn’t harm my boys. Only then l started to
think about you. You’re sleepless for someone else
to sleep peacefully. Though you are in wrong profession
l like your honesty. Arasu, beside for money, have you ever attacked or killed
anyone for personal reasons? Arasu, have you ever
fallen in love? lt’s much tougher than
becoming a criminal. May be if you had a lover, l doubt you wouldn’t have
taken to this profession. Though you took my angel
away from me, you returned my boys to me. Thanks Arasu. Arasu, make a couple of friends
like that before you die. But it is not so easy. l know how hard it is to make
friends who love you. Arasu, let me tell you something. Never ever play with love
or any lover. Because, not everyone will
be like me. Bye. He’s the real man. lf such a man was with me, l would’ve rewritten the
fate of Tamil Nadu. He’s the synonym of courage. He has come to my den, called me a beggar,
a rowdy, & a wastrel. You have made me
look like an orphan. This is called bravery. Rather than hitting a person
with knives & rods. He has slippered me
with his virtue. You’re the first man
to love his enemy. He’s the real man. l’ll leave everything. You spoke a lot. But finally you said that
if l had a lover… lt’s true. One who has a true soul to love,
admire, care and live for him. lf that happens, these things wouldn’t
have happened. We’ll understand the
value of a relationship. Lets leave everything.
– As you say. You go. Hey no. He’s right. What are you looking at? As you said, he’s the real man. Why should we kill him? l very well knew that
we can never touch him. Now, it’s you to be killed. When you decided to put
the knife down, l decided to pick it up. What do you say?
l’m right, am l not? Finish him. Hey Are you going to kill me? What’s all this? What are you watching?
Kill him. Hey, kill him. lt’s a routine now. You try to kill
and l came to save. This has become routine. l was asking you from the beginning,
that l want to see a live murder. You don’t show anything. But you people have
knives in your hands. You’re going to kill him,
and l’m going to watch that. Arasu, l’ve heard about snakes
being offered milk. But you’ve brought him up
by offering him cigarettes. Not only for me, l don’t even want my enemy
to have a traitor. Don’t you know to hold
a knife properly? Hold it like this & stab him. Hack him into two. Are you scared? He won’t get scared. Hack him.
Come on, take this. Kill him. Kill him. Never stab from behind.
Stab from the front. And not on his back. Shit! lt’s a sin even to touch you. Come…Come. Did you see? He has reduced Arasu’s
kingdom to ashes. He’s standing as if
he knows nothing. What are you looking at?
He is your son-in-law. He’s equivalent to the might
of 1000 elephants. Your daughter will not get
a better husband than him. Your money & my power
is nothing to him. There is no point in winning
when the victory is assured. Have it. A father’s happiness on taking his daughter
into his arms for the first time. He must give her away in marriage
to a man in the same vein. Even a slight variation will make
life very difficult. My life shouldn’t start with curse.
Particularly parents curse. You’re a good man.
But you haven’t understood me. Look, she too didn’t
understand me earlier. He also understood me now only. One day you will also
understand me. My intention is not to separate
your daughter from you. Please mind it! Because l sincerely
yearn for a family. l’ll take leave. lf a maiden responds
to your love call, for a young man even a mountain will
appear like nothing : BHARATHlDASAN

100 thoughts on “Thirumalai Full Movie HD திருமலை விஜய் ஜோதிகா நடித்த ஆக்சன் படம்

 1. vijay was one of the first commercial heroes to ace the madras slang…..now only many movies coming with this slang ana yenga thalapathy apove apidi 😎😎

 2. வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் ஜெயிக்கிறான் தோப்பா தோற்கிறவன் ஜெயிப்பான் விஜய் அண்ணா மாஸ்னா

 3. Mass
  Kola mass
  Marana mass
  Thalapathi
  Joseph vijay chandrashegar 🖤💖💜❤️💞💝❤️💚💙💗
  Annan uyir

 4. 1:02.:27 Thalapathy annana ya assingam cheirringe…???…. thuuu.. We love Thalapathy Anna For ever…..😘😘😘😘😘😘😘

 5. Arasu ngra character la nadichirukara avanga name Enna…? Avanga Malaya actor nu thonudhu but per therla

 6. This movie is the only one where Vijay does something original with the cigarette flipping. It's cool and innovative. I wish he did this more with the shirt trick. Everyone these days try to flip it with their hands like Rajini.

 7. Pahh..thamthakka theemthakka..song uh enna dance..vera level..My all tym fav movie of thalapathy..which turned him into a mass hero..athuvum thalapathy oda slang uh..👌👌🔥🔥🔥

 8. Very Nice Movies Love Story. Vijay Sirs Act And Dialog Is Very Good, He's Bike Racing Is Very Nice And Very Fast. He Is Very Nice Dancer And Fighter. Jyothika Is Very Good Actres

 9. வசனம் சும்மா அப்படி தான் இருக்கும்.. My Favorite film ..😘😘

 10. I am Thalapathy veriyan…Ramana sir interview parthutu Inga vanthanvanga yaravathu irukingla…..ramana sir inspiration…

 11. En thalaivar intha padathula vaaznthu irukaru Enna movie Enna scenes Enna dialogue pa chumma therila vitrupaanga music thalaiva u great vj mass all time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *